ilustrační foto

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy ZŠ Tanvald, Sportovní 576 pro školní rok 2020/21

V souladu s ustanovením § 36 a § 46 školského zákona oznamuje ředitelství ZŠ Tanvald, Sportovní 576, příspěvková organizace, termín konání zápisu do 1. třídy pro všechny děti narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014

Zápis se uskuteční ve  středu 1. dubna 2020  od  13:00 – 17:00 hodin v budově ZŠ Tanvald, Sportovní 576. Průkaz totožnosti a rodný list dítěte s sebou.

Veškeré formuláře naleznete ve složce organizace školy - zápis.

Plakát zde.

V průběhu školní docházky nabízíme:

1/   V oblasti výchovy a vzdělávání:

 • být školou pro všechny - každému dítěti umožnit zažít pocit úspěchu
 • individuální přístup k jednotlivým žákům
 • činnostní učení, výuka v přírodě
 • pomoc asistentů pedagoga
 • možnost využití podpory školního psychologa a speciálního pedagoga
 • partnerský přístup k žákům
 • podpora vzájemné tolerance a spolupráce ve výuce
 • výuka orientovaná nejen na znalosti, ale i na dovednosti, které pomohou orientovat se v běžném životě
 • přiměřený počet žáků ve třídách
 • dělení hodin výuky cizích jazyků dle potřeb
 • snaha o vytváření bezpečného, tvůrčího prostředí pro žáky i pedagogy
 • práce školního poradenského pracoviště, úzká spolupráce s PPP a SPC
 • podpora sebehodnocení
 • podpora zdravého životního stylu a environmentální výchovy
 • široká nabídka volitelných předmětů
 • zajištění pobytu žáků 1. st. ve školní družině
 • účast žáků v tematicky zaměřených soutěžích a olympiádách
 • příprava na jazykový certifikát a přijímací zkoušky

2/ V oblasti spolupráce s rodiči:

 • rodiče jsou partneři školy v nastavení co nejlepší společné podpory   pro jejich dítě
 • hledání nových cest ve spolupráci s rodiči (využití tripartity - žák - učitel - rodič - společná komunikace)
 • třídní a informační schůzky, individuální konzultace, možnost návštěvy ve výuce
 • zapojení rodičů do školních akcí

3/ V oblasti materiálního vybavení:    

 • výuka v moderně vybavených kmenových učebnách
 • výuka v odborných učebnách a dílnách
 • využívání moderních učebních pomůcek
 • vybudování výtahu
 • nově vybudované zázemí pro školní družinu
 • nově zrekonstruovaný sportovní stadion
 • nově vybavená sportovní hala s boulderovou a lezeckou stěnou
 • školní restaurace s pestrou nabídkou jídel

4/ V oblasti sportovních aktivit

 • na 2. stupni třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy
 • sportovní kurzy - lyžařský, vodácký, cyklistický, outdoorový
 • plavecký výcvik od 1. roč.
 • sportovní hry pro žáky 1. st.
 •  žáci 1. st. - účast v PBT
 • celoroční sportovní soutěž Sportovec školy
 • sportovní dny a soutěže
 • možnost zapůjčení sportovního vybavení
 • velmi dobré sportovní zázemí pro zimní i letní sporty na stadionu a v okolí školy

5/ Další aktivity školy

 • seznamovací kurzy 6. roč.
 • zapojení do různých projektů a grantových výzev (Šablony, Sportuj ve škole, Podpora výuky cizinců...)
 • společné projektové dny
 • recitační soutěž 1. stupně
 • společné školní akce - Vánoční zpívání na schodech, školní akademie
 • nabídka zajímavých exkurzí a výletů
 • zajištění volného času ve spolupráci se SVČ Tanvald
 • organizování Dne otevřených dveří
 • prezentace školy na veřejnosti
 • zapojení do charitativních sbírek
 • pomoc při organizování sportovních akcí pro děti i seniory

                                                      Ředitelství ZŠ Tanvald, Sportovní 576

Copyright © 2015-19 ZŠ Sportovní Tanvald