Charakteristika školy

Základní škola Tanvald, Sportovní 576 zahájila provoz v roce 1979. Škola je od 1. 1. 1994  právním subjektem. Kapacita školy je 550 žáků, školní družina má kapacitu 90 žáků. V současné době vzděláváme 360 žáků v 18 třídách.

 Škola sídlí ve dvou budovách. V hlavní budově školy je 18 kmenových tříd, každá je vybavena interaktivní tabulí s příslušenstvím /dataprojektor, PC/. Další 3 interaktivní tabule jsou umístěny v odborných učebnách - hudební výchovy, učebny PC a učebny pro výuku fyziky a chemie. V této budově se nacházejí další odborné učebny-  učebna výtvarné výchovy, školní kuchyňka a dvě dílničky využívané při pracovních činnostech a výtvarné výchově. Jedna z nich je vybavena hrnčířským kruhem a pecí na vypalování keramiky. Ve škole se nacházejí 2 počítačové učebny, které jsou postupně obnovovány. Učitelé mohou využívat PC ve sborovně a kabinetech. V obnově zastarávající počítačové sítě bychom chtěli pokračovat i nadále /obnova druhé PC učebny, notebooky pro pedagogy, Wi-fi/. Správcem naší počítačové sítě je od školního roku 2016/2017 firma Cotrex.

Ve 2. patře školy se nachází žákovská knihovna, která byla zrekonstruována a vybavena novým nábytkem tak, aby zde mohla probíhat výuka zaměřená na rozvoj čtenářské gramotnosti. Nově vybaven byl také kabinet vyučujících chemie. Díky finančním prostředkům získaným z OP VK- Výzvy č. 57 jsme mohli nově vybavit potřebným nářadím a nástroji učebnu pracovního vyučování-dílen.

Zapojením do projektu z OP VVV č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000174. s názvem Individuálně, ale společně a jinak jsme získali na částečný úvazek školního psychologa a školního speciálního pedagoga a finanční zajištění pozice koordinátorky inkluze. Ve škole také působí 8 asistentek pedagoga. Pro ně a pro žáky, se kterými pracují, jsme vytvořili rekonstrukcí 3 kabinetů v přízemí prostředí odpovídající jejich potřebám. Díky MěÚ Tanvald byl učiněn další krok k bezbariérovosti školy - vybudování bezbariérového WC v přízemí školy. Je plánováno vybudování výtahu ve škole a pojízdné plošiny v budově Scolarestu a ŠD.

Na 1. stupni a na 2. stupni v nesportovních třídách vyučujeme podle ŠVP ZŠ verze 2008, ve sportovních třídách na 2. stupni vyučujeme dle ŠVP ZV verze 2008-ST. ŠVP je k dispozici u vedení školy.

 Součástí areálu školy je od r. 1984 sportovní hala s tělocvičnou a turistickou ubytovnou. Sportovní hala prošla v roce 2017 rozsáhlou rekonstrukcí, díky níž dochází k energetickým úsporám. V odpoledních hodinách slouží ke sportovnímu vyžití tělovýchovným jednotám, různým organizacím a složkám.  Je využívána také ke společenským akcím, jako jsou např. plesy a taneční zábavy. Ve školním roce 2015/2016  byl zrekonstruován bufet ve SH. 

Také prostory turistické ubytovny byly modernizovány.

Ke škole patří také nově zrekonstruovaný městský stadion s travnatým hřištěm na kopanou, atletickým oválem, dráhou na in-line, sektory pro atletiku, venkovní posilovnou, hřištěm na beach volejbal a boulderovou stěnou. Součástí areálu je  hřiště s umělou trávou, které je možno v zimě za příznivých podmínek upravit na kluziště.

 Ve vedlejší budově se nacházejí školní dílny a školní družina, pro kterou byla vybudována moderní hrací plocha. Ze začátkem  školního roku 2018/19  se podařilo dokončit rozsáhlou rekonstrukci této budovy - výměna vzduchotechniky ve Scolarestu, vybudování zázemí  pro sportovní oddíly fotbalistů a karatistů  a modernizace prostor školní družiny a školních dílen.

Vybavenost a poloha školy nabízí velmi dobré podmínky pro výuku tělesné výchovy, proto máme na 2. stupni třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Blízké okolí školy poskytuje vynikající zázemí pro zimní sporty- běžecké i sjezdové lyžování a bruslení. Na výuku plavání využíváme bazén místního gymnázia.

Školní restaurace Scolarest, umístěná ve vedlejší budově spolu s prostory ŠD, je využívána také ostatními tanvaldskými školami, zaměstnanci městského úřadu i tanvaldskými obyvateli.

Copyright © 2015-19 ZŠ Sportovní Tanvald